Рекламации

Купувањето на секој наш производ значи и транспорт и монтажа од наша страна. Во моментот на завршувањето на монтажата Ве молиме да извршите квалитативна и квантитативна контрола и споредба на проектот со фактичката состојба.

Доколку забележите некакви неправилности, Ве молиме контактирајте со нашите проектанти, со коишто ја имате соработката. Било каква неправилност или случаен пропуст од наша страна навремено ќе биде корегиран.